Istorija grada

Sokolac, 1961.godine

Na teritoriji opštine Sokolac postojala su praistorijska, ilirksa, antička i srednjovjekovna naselja. Putevima preko Romanije, Knežine, Glasinca i Sokolovića spojeno je Primorje sa kontinentalnim dijelovima Balkana.

O relativno znatnoj naseljenosti ovih krajeva u srednjem vijeku ubjedljivo govore brojne nekropole sa stećcima koji su pažljivo klesani. Ovi nadgrobni spomenici su bili uza sama naselja, a na teritoriji opštine Sokolac registrovano je 58 njihovih lokaliteta. Stećci datiraju iz perioda od 13. do početka 15.vijeka.

Do austrougarske okupacije (1878) skoro da nema nikakvih pisanih podataka o topografskim lokacijama pojedinih naselja sadašnje opštine Sokolac. Iz ranijih perioda sačuvani su samo zapisi putnika ili putopisaca ili su to tekstovi iz hronika vladara.

Teritorija opštine Sokolac sastavljena je od različitih administrativnih jedinica. Zakonom o područjima srezova i opština iz 1962.godine u Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini formirana je sadašnja opština, koja nije promijenila strukturu naselja poslije rata od 1992-1995.godine. Zapravo, opština je imala 88 naselja koje je poslije Dejtonskog sporazuma (1995) zadržala. Međutim, po Statutu opštine Sokolac, donesenom 2005.godine, područje opštine Sokolac obuhvata još i sljedeća naseljena mjesta: Ceribašiće, Gornje Drapniće i Šaševce, kao i dijelove atara naselja Gurdići, Kolakovići, Krišići i Kruševo.

Za sva naselja opštine Sokolac austrougarska administracija već po popisu 1879.godine utvrđuje topografski položaj, tako da se od toga popisa mogu pratiti kvalitetno svi relevantni podaci, u cjelini za opštinu, kao i za svako naselje.

Geološki, geomorfološki, reljefni, hidrološki i pedološki sklop zemljišta, biljni i životinjski svijet i podneblje, svi ovi prirodni činioci, odnosno faktori geografske sredine su u organskoj vezi sa ljudima koji su živjeli na ovim prostorima. Svaka ljudska zajednica utirala je svoj način života na zemljište gdje je bitisala, ta kultura življenja dala je tragove istorijografiji, sociologiji, ekonomiji što nas vodi do sagledavanja opšteg stanja u prošlosti u širem okruženju, koje je bitno uticalo na teritoriji opštine Sokolac. Kao i tada, društveno-ekonomski razvoj i sada zavisi od vladajućih struktura i njihovih zakona.