Klima

Na romanijskom platou vlada takozvana predplaninska i planinska klima. Na klimu, u pojedinim predjelima presudno utiču konfiguracija terena i nadmorska visina. Zbog toga, na južnim predjelima bilježi se uticaj kontinentalne, a na sjeveru izrazito planinske klime. Na osnovu meteoroloških posmatranja, najniže temperature su u januaru. Ljetni temperaturni maksimum je u julu. Poslednjih godina česta su ljeta sa visokim temperaturama, a zime bez mnogo snijega sa izuzetkom 2011/2012 godine. Svoje čari imaju romanijska proljeća i jeseni.

Temperatura

Srednja godišnja temperatura između 1951. i 1991.godine je 6.50 S. Najniže mjesečne temperature vazduha su u januaru i iznose 4.70 S, a najviše u julu i iznose 16.10 S. Temperature u Sokocu po godišnjnim dobima za period 1951 – 1991.godine bile su sljedeće: zima ima prosječnu godišnju temperaturu -3.20 S, proljeće 6.40 S, ljeto 15.4 S i jesen 7.30 S. To poakzuje da sokolačko područje imaju topliju jesen od proljeća, odnosno ukazuje da prema temperaturnim odnosima proljeća i jeseni u opštini Sokolac vlada umereno kontinentalna klima.

Vlažnost vazduha (%)

Stepen zasićenosti vazduha vodenom parom, tj. relativna vlažnost, je važan klimatski faktor. Za period od 1951-19851.godine srednja godišnja vrijednost relativne vlažnosti iznosi 80%. Najveće vrijednosti vazduha su u zimskim mjesecima, a najmanje u toku ljeta. U ljetnim mjesecima vazduh je dosta suv, što je povoljno za biljni i životinjski svijet. Takođe, vazduh je suv i u septembru, što je povoljno za sazrijevanje plodova koji dospijevaju u jesenjim mjesecima.

Oblačnost (0-10)

Srednja godišnja oblačnost u Sokocu iznosi 6.3. najveća oblačnost je u decembru (7.8), a najmanja u avgustu (4.8). Najveći broj tmurnih dana je u zimskom periodu kada su i najniže temperature. Oblačnost ublažava dnevna kolebanja temperature i vazduha i zemljišta sprečavajući insolaciju i zemljinu radijaciju.

Osunčavanje

Osunčavanje zavisi od ugla pod kojim padaju sunčevi zraci što je u vezi sa godišnjim dobom. Insolacija utiče na temperaturu zemljišta i vazduha, zatim na vegetaciju, a posebno na zdravstveno i psihološko stanje ljudi. Srednji godišnji broj časova insolacije (1964-1985) iznosi 142.1. Najveći broj osunčanih časova ima jul (245.8), dok je namanja vrijednost sunčevog sjaja u decembru (50.1). Interesantno je da ljeto sa najvećom insolacijom i najmanjom oblačnošću ima i najveću prosječnu količinu padavina (231mm) od svih godišnjih doba.

Padavine

Prosječna visina godišnjih padavina iznosi 813mm. Najviše padavina izluči se tokom juna (84), jula (79) i maja (77), dakle, onda kada je biljnom svijetu vlaga najpotrebnija. Najobilnije padavine izlučuje se prilikom prodora vlažnih masa sa sjevera i sjeverozapada, koje se sa rashlađenim kontinentalnim masama izlučuju u obliku snijega. Nisu ni zanemarljive ni padavine sa juga koje u proljetnim i jesenjim danima donose obilnu kišu. Najviše sniježnih padavina ima u januaru (11.6 dana), a najmanje u maju (0.7 dana).

Vjetrovi

Na području sokolačke opštine najčešći vjetar je sjeverni (N) kada je najveća vrijednost čestine vjetrova (161), dok se najmanje javlja zapadni (19). Interesantno za ovu teritoriju opštine je veliki broj tzv. calmi (S), tišina (507). Srednja jačina vjetra za period 1951-1985.godine iznosi 2.6 dana Boforove skale (0-12). Međutim, u toku godine duvaju i jaki vjetrovi, prosječno 24.9 dana preko 6 jedinica Boforove skale.

Svi navedeni klimatski faktori pokazuju da ovaj prostor u azonalnom smislu pripada planinskoj klimi. Dinarski planinski sistem je na granici sukobljavanja sjevernog umjerenog i sjevernog suptropskog pojasa. Tokom godine preko ovih prostora smjenjuju se sibirska anticiklonska strujanja sa mediteranskim ciklonalnim strujanjima. Romanija čini prirodnu barijeru južnih uticaja. Devetak je barijera iz doline Drine, dok je jedino sjverozapadna oblast preko doline Bioštice, otvorena uticajima iz nižih krajeva sliva Bosne. Klima ima presudan uticaj na aktivnosti stanovništva. Vegetacioni period počinje negdje oko kraja aprila, a završava se krajem septembra.